Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden van Reguls per 1 juli 2016

  1. Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

   

  a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

  b. Reguls: bvba Reguls, gevestigd te Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer: 0656.926.362.

  c. Website: de plaats op het internet, te weten de website van Reguls (www.reguls.com).

  d. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon en haar medewerkers die met Reguls een overeenkomst heeft gesloten via haar website, mondeling of       schriftelijk tot het afnemen van een of meerdere diensten.

  e. Partijen: Reguls en Afnemer die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.

  f. Overeenkomst: het gezamenlijk besluit van Reguls en Afnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij Reguls toezegt, met toepasselijkheid         van de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen tegen een door Afnemer te verrichten betaling dan wel prestatie.

  g. Diensten: alle door Reguls voor de Afnemer uit te (laten) voeren werkzaamheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot organisatieadvies,                     wetgevingsadvies, project- en interim-management, subsidiebegeleiding, training en opleiding en bemiddeling bij plaatsing van personeel.

  h. Schriftelijk: per post, per email, per sms danwel per Whatsapp bericht.

  i.  Subsidie: aanspraak op financiële middelen, inclusief kredietverschaffing, verstrekt door een bestuursorgaan ter stimulering van bepaalde activiteiten van       de Afnemer.

   

  2. Toepasselijkheid

  a. De bedingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en  Overeenkomst, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan door de Afnemer aan Reguls wordt gegeven, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen als gevolg van of in verband met een Overeenkomst of opdracht. Eventuele voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door Reguls uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

  b. De bedingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website.

  c. De bedingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze Voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met rechtsbetrekkingen als bedoeld in de sub a en b.

  d. Deze Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

  e. Een Overeenkomst wordt uitsluitend aanvaard door Reguls en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn degenen die voor of ten behoeve van Reguls, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de Overeenkomst niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

  f. De uitvoering van gesloten Overeenkomsten en verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Afnemer. Tenzij dat door Reguls uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de Afnemer niet op het resultaat van de voor de Afnemer verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

  g. Reguls zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de Overeenkomst van toepassing:

  (i) De Afnemer verleent toestemming om al dan niet in verband met de Overeenkomst binnen de organisatie van Reguls bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen verbonden aan Reguls voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer.

  (ii) De Afnemer verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.

  (iii) De Afnemer verleent toestemming voor vermelding van de handelsnaam van Afnemer op de Website na volledige afronding van de opdracht.

  h. Reguls zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de Afnemer gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Reguls is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. Reguls zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de Afnemer voor zover het de uitvoering van de Overeenkomst door de derde betreft. Derden zullen door de Afnemer nimmer rechtstreeks worden aangesproken.

  i. Iedere aanbieding of Overeenkomst is gebaseerd op de informatie die door de Afnemer is verstrekt, welke derhalve dan ook verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Alle informatie die van belang is voor de uitvoering van de werkzaamheden door Reguls, zal tijdig door de Afnemer aan Reguls ter beschikking worden gesteld. De Afnemer zal niet eerder informatie verlenen aan subsidieverstrekkers na overleg daarover met Reguls.

   

  j. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

   

  k. Wanneer deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke Overeenkomst tussen Reguls en Afnemer die na het moment van inwerkingtreding van die wijziging tot stand is gekomen.

   

  l. Indien een aanbieding van Reguls niet anders bepaalt, is het aanbod maximaal vier weken geldig.

  3. Prijzen en honorarium

  a. Reguls berekent een vaste prijs voor haar cursussen zoals vermeld op de Website. Voor dienstverlening en projectmatig werk kan vooraf een vast tarief worden afgesproken, danwel op basis van uren een honorarium worden berekend. Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

  b. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Reguls van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Op verzoek wordt van op enig moment geldende tarieven opgave gedaan.

  c. Ten behoeve van de Afnemer betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten tot een oplage van 10 stuks (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) wordt, als onderdeel van het tarief, een door Reguls vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

  d. In de navolgende situaties zal Afnemer de vaste vergoeding, alle gemaakte kosten en alle arbeidskosten indien geen vaste prijs is onderhandel, verschuldigd zijn, waarbij voor de arbeidskosten een uurloon gerekend wordt van minimaal € 300,00. Het voorafgaande is van toepassing indien:

  1.     een voorbereide subsidieaanvraag niet, niet tijdig of niet correct door afnemer, door diens toedoen of door derden die in opdracht van afnemer handelen, wordt ingediend; of

  2.     een reeds ingediende en nog niet beschikte subsidieaanvraag wordt ingetrokken; of

  3.     een project niet wordt voortgezet op de wijze zoals beschreven in de subsidieaanvraag in voorbereiding, danwel in de reeds ingediende maar nog niet beschikte subsidieaanvraag.

  e. Alle in een aanbieding of Overeenkomst genoemde bedragen worden berekend in Euro, waarbij omrekening van een andere valuta plaatsvindt tegen de dagkoers die geldt op de dag dat de vergoeding verschuldigd is.

  4. Facturering, (opzeg)termijnen en looptijden

  a. Alle werkzaamheden worden maandelijks aan de Afnemer in rekening gebracht. De betalingstermijn is 30 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Reguls zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. Indien de Afnemer niet of niet tijdig betaalt, komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Afnemer.

  b. De Overeenkomst kan door partijen slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien deze opzegtermijn niet in acht wordt genomen, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met een periode van één jaar. Reguls kan de Overeenkomst zonder voorafgaande opzegging beëindigen:

  -        indien een der partijen, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmanszaak of "eenmans-BV of  bvba" en                      soortgelijke entiteiten komt te overlijden;

  -        in geval van stillegging, liquidatie en op het moment van aanvraag van surseance van betaling dan wel faillissement van een der partijen.

  In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen voortvloeiende uit de Overeenkomst, direct opeisbaar. Reguls kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving ontbinden, indien Afnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

   

  c. Een opdracht kan slechts tussentijds worden beëindigd indien de Afnemer danwel Reguls kan aantonen dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd in overeenstemming met de Overeenkomst en overige schriftelijk vastgelegde opdrachtspecificaties. Alle door Reguls verrichte werkzaamheden tot het moment van tussentijdse opzegging worden vergoed alsmede alle uren en kosten die door Reguls redelijkerwijs gemaakt zullen moeten worden voor een correcte afhandeling van het dossier richting derden.

   

  d. Cursussen zoals vermeld op de Website dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, 30 dagen voorafgaand aan de eerste cursusdag.

  5. Aansprakelijkheid

  a. Reguls is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, die samenhangt met of voortvloeit uit de nakoming van de Overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens natuurlijke personen of rechtspersonen waarmee Reguls in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Genoemde personen kunnen zich bij wijze van derdenbeding, ten opzichte van Afnemer, op deze Voorwaarden beroepen.

   

  b. Reguls is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door Reguls aan de Afnemer geleverde informatie.

   

  c. Alle (redactionele) informatie is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Reguls en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. Reguls en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

   

  d. Indien de bij het aangaan van de Overeenkomst bestaande subsidieregelingen en/of overige omstandigheden buiten toedoen van Reguls zodanig veranderen dat de uitvoering hiervan redelijkerwijs onmogelijk is, is Reguls niet gehouden tot nakoming van de Overeenkomst.

  e. Indien en voorzover op Reguls enige aansprakelijkheid jegens de Afnemer blijkt te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Reguls afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van Reguls.

  f. Indien Reguls terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de Overeenkomst met de Afnemer dan wel op grond van deze Voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Afnemer Reguls terzake volledig vrijwaren.

   

  g.  Reguls is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de Afnemer plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van Reguls treedt, door welke overdracht Reguls uit haar verplichtingen jegens de Afnemer zal zijn ontslagen. Bij een dergelijke overdracht is de Afnemer verplicht om alle medewerking te verlenen.

   

   

  6. Intellectuele Eigendom en overdracht rechten en/of plichten.

   

  a. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Reguls uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij Reguls of de door Reguls vertegenwoordigde auteurs. Voorzover niet uitdrukkelijk door Reguls of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Reguls uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

   

  b. Het is de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software) materiaal te verwijden of wijzigen.

   

  7. Privacy en vertrouwelijkheid

   

  a. Partijen staan ervoor in dat de voor tijdens en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie zorgvuldig zal worden behandeld. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

   

  b. Reguls is bevoegd gegevens vast te leggen van Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst en/of haar van informatie te voorzien over (de diensten van) Reguls. Reguls respecteert de privacy van de Afnemer en zal de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Mocht de Afnemer geen prijs stellen op de in dit artikelen genoemde informatieverschaffing, dan kan dit schriftelijk aan Reguls worden medegedeeld.

  c.  Doordat Reguls geregistreerd is bij het European Transparency Register en geaccrediteerd is door het Europees Parlement, dient zij te allen tijde over haar werkzaamheden open en transparant te zijn jegens derden. Daarbij dient zij voor dergelijke activiteiten in het register te vermelden voor welke organisatie zij werkt en globaal een omzet weer te geven. 

  8. Overige bepalingen

  a. Rechtskeuze voor Nederlands recht. Iedere rechtsbetrekking voortvloeiend uit of in verband met de in deze Voorwaarden bedoelde betrekkingen is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien Reguls als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

  b. Deze Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze Voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.

  c. Als een van de bepalingen uit de Voorwaarden ongeldig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar blijkt, laat dit de werking van de andere bepalingen in de Voorwaarden onverlet.

   

  d. Bij wijziging van de naam-en/of adresgegevens dient de Afnemer zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk en tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging aan Reguls door te geven.

   

  e. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame) materiaal zijn onder voorbehoud en binden Reguls niet.

   

   


   

   

  Copyright 2018 by Reguls   Gebruiksovereenkomst